facebook instagram pinterest

Regulamin korzystania z oprogramowania FotoSender

 

Informacje ogólne

1. Dokument ten zwany dalej Regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z oferty internetowego serwisu fotograficznego „Foto Studio Odbitki On-line” dostępnego pod adresem http://www.fotostudio.net.pl, zwanego dalej Serwisem. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczone na stronie internetowej Serwisu i będą obowiązywały od daty ich opublikowania.

2. Właścicielem internetowego serwisu fotograficznego „Foto Studio Odbitki On-line” jest:

Foto Studio Andrzej Kawka
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 24
NIP: 822-102-00-11
Numer konta: Bank PKO BP S.A. O/Mińsk Mazowiecki

3. Serwis dostępny jest publicznie, zarówno dla osób prywatnych mających zdolność do czynności prawnych jak i podmiotów gospodarczych zwanych dalej ogólnie Klientami.

4. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Warunki korzystania z Serwisu

5. Warunkiem niezbędnym do korzystania z serwisu Foto Studio Odbitki On-line jest dokonanie rejestracji w systemie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podane w formularzu dane muszą być prawdziwe.

6. Klient jest obowiązany niezwłocznie aktualizować zarejestrowane w Serwisie dane w przypadku każdej ich zmiany.

7. Klient w momencie rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Foto Studio na warunkach określonych w dziale ochrona prywatności niniejszego regulaminu.

8. W wyniku rejestracji w systemie Klient otrzymuje osobiste konto identyfikowane przez unikalną nazwę (login) i zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem za pomocą hasła wybranego przez Klienta w czasie rejestracji. Konto daje Klientowi możliwość korzystania z oferty serwisu.

9. Klientowi nie wolno udostępniać swojego konta innym osobom. Niedopuszczalne są wszelkie próby ingerencji w konta innych użytkowników.

 

Realizacja usług

10. Usługi obejmują wykonywanie odbitek na papierze fotograficznym z plików przesłanych przez Klienta w systemie Foto Studio Odbitki On-line. Odbitki wykonywane są z plików zapisanych w formacie BMP, JPG, TIFF bez kompresji LZW.

11. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących treści zlecenia, jak również okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zlecenia, Foto Studio zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zlecenia drogą telefoniczną lub e-mailową.

12. Foto Studio może odmówić realizacji zlecenia, jeżeli nie jest w stanie zweryfikować i potwierdzić zlecenia drogą telefoniczną, w przypadku o którym mowa w Regulaminie, a także w przypadku, gdy formularz rejestracyjny został wypełniony niepoprawnie lub nieprawdziwymi danymi, oraz gdy otrzymane pliki są w jakikolwiek sposób uszkodzone. Foto Studio niezwłocznie informuje Klienta drogą elektroniczną bądź telefonicznie o braku możliwości zrealizowania zlecenia.

13. W przypadku zlecenia o większej wartości Foto Studio może uzależnić wykonanie zlecenia od dokonania przedpłaty

 

Jakość i czas wykonania zleceń

14. Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie. Termin realizacji zamówienia jest określany każdorazowo w momencie składania zamówienia.

15. Zdjęcia są wykonywane w rozdzielczości 300 dpi. Z tego powodu przesyłane w systemie Foto Studio Odbitki On-line pliki powinny mieć odpowiednią wielkość np.:

- 9x13 - 89x127 mm

- 10x15 - 102x152 mm

- 13x18 - 127x178 mm

- 15x21 - 152x216 mm

- 18x24 - 180x240 mm

- 20x25 - 203x254 mm

- 20x30 - 200x305 mm

- 25x30 - 254x305 mm

- 30x40 - 300x400 mm

16. W przypadku przesłania przez Klienta zdjęcia, które nie spełnia wymogów określonych powyżej, Foto Studio nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanych odbitek.

 

Cennik

16. Klient płaci za wykonane usługi zgodnie z wyceną zlecenia dokonaną na podstawie cennika on-line znajdującego się na stronie w momencie składania zlecenia.

17. Foto Studio wystawia dokumenty sprzedaży: standardowo - paragon fiskalny; faktura VAT - jeśli Klient wyraża takie życzenie (jedynie na dane zawarte w formularzu rejestracyjnym).

18. Klient dokonuje płatności w momencie odbioru wykonanego zlecenia w firmie Foto Studio gotówką lub kartą płatniczą.

 

Przechowywanie prac

19. Po realizacji zlecenia przesłane przez Klienta pliki są usuwane z systemu. Zrealizowane zlecenia fotograficzne, które nie zostały odebrane przez Klienta w ciągu 3 miesięcy od dnia realizacji zlecenia nie podlegają obowiązkowi przechowywania i zostają zniszczone.

 

Reklamacje

20. Zakupione i dostarczone usługi są objęte gwarancją.

21. W przypadku ewentualnych reklamacji należy kontaktować się z firmą Foto Studio. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest opis zastrzeżeń wobec produktu lub usługi. Przy składaniu reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego produktu na własny koszt wraz z dowodem zakupu.

22. Reklamacja jest rozpatrywana w możliwie najszybszym terminie. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty pokrywa Klient.

23. Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku pojawienia się różnic pomiędzy złożonym zleceniem, a zawartością przesłanych plików, w szczególności obejmuje to format zdjęcia, liczbę kopii, rodzaj papieru (matt, glossy), a także w przypadku gdy zlecenie nie może być zrealizowane z przyczyn, za które Foto Studio nie ponosi odpowiedzialności.

24. Foto Studio nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku kiedy zlecenie nie może być zrealizowane z przyczyn niezależnych od Foto Studio /otrzymanie przez Foto Studio uszkodzonego pliku, zbyt mała rozdzielczość pliku, pojawienie się wirusa itp./

 

Prawa autorskie

25. Foto Studio w stosowaniu i przestrzeganiu przepisów prawa autorskiego opiera się tylko i wyłącznie na oświadczeniu Klientów.

26. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia przez Klienta o posiadaniu praw do wszystkich przesłanych materiałów i plików zdjęć.

27. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich w toku realizacji zlecenia, pełną i całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Klient.

28. Klient zobowiązuje się do przejęcia wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia wyżej wymienionych praw oraz do zwolnienia Foto Studio z wszelkich roszczeń osób trzecich.

29. Klient zobowiązuje się także do zwrotu kosztów (w tym kosztów procesowych i kosztów zastępstwa procesowego) poniesionych przez Foto Studio w związku z roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw.

 

Szczególne zobowiązania Klienta

30. Klient nie będzie wysyłał do realizacji:

- zleceń zawierających treści obelżywe lub w inny sposób naruszające dobra osobiste osób trzecich

- zleceń zawierających jakąkolwiek formę przemocy, profanacji lub pornografii,

- zleceń zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami, w tym zasadami współżycia społecznego

31. W przypadku otrzymania zleceń zawierających wyżej wymienione treści Foto Studio może odmówić realizacji zlecenia.

32. Foto Studio nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zlecenia.

33. Ze względu na czas realizacji zlecenia, właściwości zlecenia oraz fakt, że jego realizacja jest ściśle związana z osobą Klienta, a świadczenie spełnione przez Foto Studio nie może zostać zwrócone w analogiczny sposób, i w analogicznym zakresie, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 10 ust 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z dn. 31.03.2000 r.).

 

Ochrona prywatności

34. Foto Studio gwarantuje ścisłą ochronę przekazanych dobrowolnie przez Klienta danych osobowych i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z należytą realizacją zlecenia, zgodnie z zapisami ustawy dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Foto Studio zapewnia ponadto możliwość wglądu w te dane oraz prawo do ich korekty lub usunięcia.

35. Klient, akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych tylko w zakresie podanym w Regulaminie.

36. Klient akceptuje procedurę, w której zarejestrowanie lub zalogowanie się Klienta w systemie Foto Studio Odbitki On-line jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji zlecenia, w szczególności do kontaktowania się z Klientem oraz zgody na otrzymywanie informacji o zmianach w funkcjonowaniu systemu oraz informacji handlowych i marketingowych związanych z działalnością Foto Studio.

37. Foto Studio dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności Klientom, nie bierze jednak odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w system osób trzecich oraz za działanie siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, pozostającego poza kontrolą Foto Studio lub Klienta, którego żadna ze Stron nie była w stanie przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć oraz mu zapobiec.

© 2012 - 2017 by FotoStudio | tworzenie stron www: AR Jankowski.media.pl